BİLDİRİ ÖZETLERİ

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİ

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurtdışından gönderilecek bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. 

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın KBB-BBC uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul EDİLMEYECEKTİR

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

 • Çalışma daha önce herhangi başka bir yerde YAYINLANMAMIŞ ve/veya SUNULMAMIŞ olmalıdır.
 • Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Genel uygulama olarak; kıdemli asistanların veya yeni uzman olmuş (5 yıldan az süredir) meslektaşlarımızın, 1. yazar olarak yer aldıkları çalışmaların sunumunu yapması beklenmektedir. Ancak sözel sunum veya poster tartışması oturumlarında sunumu yapan araştırmacının yanı sıra o çalışma ile ilgili kıdemli bir uzmanın ve/veya öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunması tercih edilmektedir.
 • Bildiri ödülü için değerlendirilmek istenen çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri  standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, her bölüm online özet kayıt sayfasında kendisine ayrılan alana yazılmalıdır;

Araştırma özetleri için:

  • Amaç
  • Gereç ve Yöntem
  • Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
  • Sonuç(lar)

Olgu sunumu özetleri için:

  • Amaç
  • Olgunun özellikleri (Yakınma, öykü, klinik ve laboratuvar bulgular)
  • Tedavi ve prognoz
  • Yorum (Edinilen deneyim ve öneriler)

 • Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
 • Özetlere tablo veya grafik EKLENMEMELİDİR.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından (uzmanlık alt alanı) hangisine ait olduğu belirtilmelidir. :
  • Genel
  • Otoloji-Nörotoloji
  • Rinoloji-Allerji
  • Baş ve Boyun Cerrahisi
  • Larengoloji-Foniatri
  • Pediatrik Otolarengoloji
  • Fasiyal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
  • Uyku Bozuklukları
  • Kalite İyileştirilmesi-Hasta Güvenliği
  • Sosyoekonomik Konular - Koruyucu Hekimlik
 • Değerlendirme kurulu bildirinin alt konu başlığını değiştirebilir.
 • Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler "SUNULMAYAN BİLDİRİLER" başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.
 • Olgu sunumları ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülürse kabul edilebilecek ve ANCAK POSTER OLARAK sunulması mümkün olabilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 08 EYLÜL 2014'DÜR.

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (kbbkongre2014.org) bulunan On-line Bildiri Başvuru Formu doldurularak gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. On-line başvuru formunun doldurulması süresince, araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebiyle, doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak, saklanmalıdır.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlar için belirlenen süre, 8 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir. 

Posterler 70x90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır. 

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 08 EYLÜL 2014 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR. Kayıt ücretini zamanında yatıran her yazar, en fazla bir sözel, bir poster sunumunda birinci isim olarak yer alma hakkına sahip olacaktır.

BİLDİRİ CD'Sİ
Bilimsel program içerisinde (sözel veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özetleri CD'sinde yer alacaktır. 

KABUL YAZISI

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum veya ödül başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Eylül 2014 ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" gönderilecektir.

 

 

Weather Widget
 

Kongreye
Kalan Süre
Gün
16
Saat
20
Dakika
34
Saniye
30